Header

Dokumenti

Prevzem statuta

Društvo se ukvarja z zbiranjem sredstev za porodnišnico Ljubljana.

 

ULTRAZVOČNO DRUŠTVO

 

STATUT 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ultrazvočno društvo (v nadaljnjem besedilu Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so povezane z željo, da izboljšajo vsakovrstne možnosti za obravnavo žensk v perinatalnem centru tretjega nivoja (Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, v nadaljnjem besedilu KOP). 

 

2. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani, Zaloška 11.

 

3. člen 

Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike z likom in napisom Ultrazvočno društvo, ki simbolizira diagnostiko z ultrazvokom. Tak lik se uporablja za poslovanje društva, za celostno podobo društva ter na vizitkah voljenih organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem društva. 

 

4. člen 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne ali tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

5. člen 

Delo društva in njegovih članov je javno.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN IN CILJI 

6. člen 

Namen društva je zagotoviti možnosti za optimalno obravnavo ljudi v zvezi z reproduktivnim zdravjem, zlasti v času nosečnosti in obporodnega obdobja.

 

7. člen 

Svoj namen društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

·      zbiranjem sredstev za nakup opreme in nakup opreme za KOP,

·      zbiranjem sredstev za izobraževanje članov na področju perinatalne medicine

·      organizacijo izobraževanja za strokovno javnost na področju perinatalne medicine,

·      organizacijo izobraževanja za laično javnost na področju perinatalne  medicine

 

III. ČLANSTVO 

8. člen 

Član društva lahko postane vsak, ki želi sodelovati pri zagotavljanju možnosti za izboljševanje obravnave ljudi na KOP v zvezi z reproduktivnim zdravjem, zlasti v času nosečnosti in obporodnega obdobja . 

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva.

 

9. člen

Pravice članov so:

·      da volijo in so izvoljeni v organe društva,

·      da aktivno sodelujejo pri uresničevanju namena društva.

 

Dolžnosti članov so:

-da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe organov društva,

-da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

-da dajejo društvu informacije, ki so potrebna za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

-da varujejo ugled društva. 

 

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

·      s prostovoljnim izstopom,

·      z izključitvijo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 

O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor društva s sklepom. 

 

IV. ORGANI DRUŠTVA 

11. člen

Organi društva so:

·      občni zbor,

·      upravni odbor,

·      nadzorni odbor.

 

12. člen 

Občni zbor 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 

13. člen 

O sklicu občnega zbora morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 

14. člen 

Naloge občnega zbora so: 

·      sklepanje o dnevnem redu,

·      sprejema, spreminja statut in druge akte društva,

·      sprejema program dela društva,

·      sprejema finančni načrt in zaključni račun,

·      voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega in nadzornega odbora,odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora,

·      dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, na predlog nadzornega odbora.

·      odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

·      sklepa o prenehanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

 O delu občnega zbora se vodi zapisnik. 

15. člen 

Upravni odbor 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik ter 4 izvoljeni člani. Vsaj 5 članov upravnega odbora mora biti zaposlenih na KOP Ginekološke klinike Ljubljana. 

 

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj enkrat letno. 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Po preteku te dobe so lahko ponovno izvoljeni. 

 

16. člen 

Naloge upravnega odbora so: 

·      sklicuje občni zbor,

·      skrbi za izvrševanje programa dela društva,

·      pripravlja predloge aktov društva,

·      pripravi finančni plan in zaključni račun,

·      odloča o porabi sredstev,

·      odloča o nabavi opreme,

·      skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

·      upravlja s premoženjem društva,

·      ustanavlja in ukinja komisije društva,

·      obravnava disciplinske prekrške, na predlog nadzornega odbora,

·      uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

 

17. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. 

18. člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva ter obravnava disciplinske prekrške članov društva.Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika izvolijo člani nadzornega odbora iz svojih vrst. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta in po preteku te dobe so lahko ponovno izvoljeni. 

 

19. člen 

Predsednik društva 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Po preteku te dobe je lahko ponovno izvoljen. 

Predsednik je odgovoren za dejanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru 

20. člen 

Tajnik društva 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let in je po preteku te dobe lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

21. člen

Viri dohodkov:

·      prispevki donatorjev in sponzorjev,

·      darila, volila,

·      dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

·      javna sredstva,

·      drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 

22. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. 

23. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje društva v sk1adu s predpisi in zakoni o finančno materialnem poslovanju, ki tudi določajo način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva in morajo biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Blagajnika izvoli občni zbor za dobo 4 let in je po preteku te dobe lahko ponovno izvoljen. 

Društvo ima svoj transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki d.d., račun je registriran pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

24. člen 

Delo blagajnika je javno. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

25. člen 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 

26. člen

Društvo ima častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častni član, ni član društva, nima pravice odločanja. 

27. člen 

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji so lahko povabljeni  na seje občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

28. člen 

Društvo lahko preneha:

·      po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,

·      po samem zakonu.

 

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 7.4.1998 in velja takoj. Statut je bil dopolnjen, spremenjen in potrjen na seji občnega zbora 4.2.2015.

 

 

Severina Feuš, DMS                                                             Doc.dr. Nataša Tul Mandić, dr.med.

Tajnica društva                                                                      Predsednica društva